ផ្នែកជំងឺមហារីកនៃមន្ទីរពេទ្យ សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ សែនសុខ សូមស្វាគមន៏

Promotion / ការផ្សព្វផ្សាយ | ផ្នែកជំងឺមហារីក / Oncology Department Posted on 2022-10-25 03:41:05


ផ្នែកជំងឺមហារីកនៃមន្ទីរពេទ្យ សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ សែនសុខ សូមស្វាគមន៏

ផ្នែកជំងឺមហារីកនៃមន្ទីរពេទ្យសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ សែនសុខមានសេវាកម្មដូចជា
✅រករោគវិនិច្ឆ័យនៃជំងឺមហារីក
✅ការព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំគីមី, ព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំអ័រម៉ូន និង Targeted Therapy, Immunotherapy
✅ធវើការតាមដានក្រោយការព្យាបាល
✅ការគ្រប់គ្រងនូវការឈឺចាប់នៃជំងឺមហារីក
✅ការបកស្រាយលទ្ធផលក្រោយការពិនិត្យ
✅ការផ្តល់យោបល់បន្ថែម
✅ការពិនិត្យរកជំងឺមហារីក
✅ការពិគ្រោះ និង ការថែទាំនៅតាមផ្ទះជូនចំពោះអ្នកជម្ងឺមហារីកដែលពិបាកធ្វើចលនា រឺដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរ (ដំណាក់កាលចុងក្រោយ)។

Oncology Office of Sen Sok International University hospital services:
✅Diagnosis of Oncology diseases;
✅Chemotherapy, Molecular Targeted Therapy, Immunotherapy, Hormonal Therapy;
✅Post-treatment follow-up;
✅Cancer pain management;
✅Interpretations of results of examinations;
✅Second opinion;
✅Oncology check-up
✅Home care for cancer patients in the end stage of oncology diseases

https://taplink.cc/oncologist_turobova_tatiana
_

⏰Monday-Friday, 7.00 -12.00, 14.00 - 17.00, Saturday, 7.00 - 12.00

☎️Reception: 070888251, 📱📲 Telegram, WhatsApp: Khmer +855 87 777 426,  English +855 1 666 96 (during working hrs)

📧 E-mail: ttatvl1973@mail.ru and vice_director@sensokiuh.com (Dr. Turobova Tatiana)

Recent Post