កញ្ចប់ពិនិត្យសុដន់តម្លៃត្រឹមតែ 6️0️ ដល្លារប៉ុណ្ណោះ

Promotion / ការផ្សព្វផ្សាយ | ការពិនិត្យសុដន់ / Breast check-up Posted on 2022-11-24 09:48:20


កញ្ចប់ពិនិត្យសុដន់តម្លៃត្រឹមតែ 6️0️ ដល្លារប៉ុណ្ណោះ

ℹ️ កញ្ចប់ពិនិត្យសុដន់តម្លៃត្រឹមតែ 6️0️ ដល្លារប៉ុណ្ណោះ។
រួមបញ្ចូល៖
✔️ 👩‍⚕️ ការជួបពិភាក្សាជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំងឺសុដន់ និង ឯកទេសជំងឺមហារីក វេជ្ជបណ្ឌិត តាត្យ៉ាណា ទូរ៉ូបូវ៉ា
✔️ ការថតកាំរស្មីលើសុដន់(កៀបសុដន់)
✔️ អលត្រាសោននៃសុដន់(អេកូសុដន់),
✔️ ការបកស្រាយលទ្ធផល,
✔️ របាយការណ៍វេជ្ជសាស្រ្តលម្អិត និងអនុសាសន៍។
☎️ 070 888 251, 📱📲 Telegram, WhatsApp: Khmer +855 87 777 426, English +855 1 666 96 76 (during working hrs)
_
ℹ️ Breast check-up package for USD 6️⃣0️⃣  only
The package included:
✔️ 👩‍⚕️ consultation of Breast-disease specialist, Medical oncologist, Dr. Turobova Tatiana, physical breasts’ examination,
✔️ mammography,
✔️ breast ultrasonography,
✔️ interpretation of results,
✔️ detailed medical report and recommendations.

Recent Post